Ajankohtaista

Verohallinnon ohjeluonnos verotuksen maakohtaista raportointia koskien

Ohjeluonnos liittyy joulukuussa 2016 hyväksyttyyn Suomen siirtohinnoitteludokumentaatio-säännösten uudistukseen, johon sisältyy myös maakohtaista raportointia koskevat velvolli-suudet. Uudistus liittyy OECD:n Base erosion and profit shifting -projektin toimenpide 13:een, jonka myötä OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden dokumentointia koskeva luku V uu-distettiin täysin. Uudistuksen seurauksena Suomen siirtohinnoittelun dokumentointia kos-kevan sääntelyn on tarkoitus olla OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden päivitetyn dokumentoin-tiohjeistusten mukainen.

Lataa liitetiedosto (SVA Lausunto CbCr.pdf)