Suomen veroasiantuntijat ry:n eettiset ohjeet verokonsulteille

Yleistä Verokonsultoinnilla tarkoitetaan verotukseen liittyvän palvelun, neuvon ja ohjeen laatimista ja antamista yksittäisessä kysymyksessä.

Verokonsultoinnilla tarkoitetaan mm. (i) veroilmoituksen ja siihen liittyvien asiakirjojen laatimista ja toimittamista, (ii) verosuunnitteluun liittyvän neuvon ja lausunnon antamista, (iii) verovelvollisten avustamista ja/tai edustamista verotusta koskevassa viranomais- ja tuomioistuinmenettelyssä sekä (iv) muuta verotukseen liittyvää neuvontaa ja muita palveluita. Verokonsultointiin liittyvän neuvon ja ohjeen tulee olla käytännöllinen, luotettava ja voimassaolevien oikeussääntöjen mukainen.

Suomen Veroasiantuntijat ry:n jäsenten asiantuntemus perustuu kokemukseen, ammatilliseen pätevyyteen sekä koulutukseen. Yhdistyksen jäsenet ovat sitoutuneet alan ammatillisiin vaatimuksiin, pätevyyden ylläpitämiseen, rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen.

Suomen Veroasiantuntijat ry on tarkkailijajäsenenä yleiseurooppalaisessa Confédération Fiscale Européenne -järjestössä (C.F.E.) ja noudattaa soveltuvin osin eettisissä säännöissä C.F.E:n suosituksia (liite).

Toiminnassa noudatettavat periaatteet

1. Riippumattomuus

Verokonsultin tulee toimia siten, etteivät hänen taloudelliset suhteensa tai muut taloudelliset yhteytensä toimeksiantajaan muodostu liian läheisiksi tai muuten sellaisiksi, että hänen riippumattomuutensa voitaisiin kyseenalaistaa.

Suhteessaan toimeksiantajiin verokonsultin riippumattomuutta ei vaaranna toimiminen kahden tai useamman samalla toimialalla kilpailevan toimeksiantajan verokonsulttina edellyttäen, ettei näihin osapuoliin nähden ole selkeätä intressiristiriitaa. Osapuolten suostuksella myös tässä tilanteessa voidaan toimia molempien osapuolten verokonsulttina.

2. Luotettavuus

Verokonsultin tulee rehellisesti ja tunnollisesti toimia toimeksiantajan laillisten tavoitteiden toteuttamiseksi sekä suorittaa vastaanottamansa toimeksiannot voimassaolevien lakien ja näiden eettisten periaatteiden mukaisesti ja siten lisätä ammattikunnan arvostusta ja toiminnan luotettavuutta.

3. Huolellinen toimeksiannon hoitaminen

Verokonsultin on hoidettava hänelle uskotut tehtävät ammattitaitoisesti, huolellisesti ja viivyttelemättä.

Verokonsultti on velvollinen luopumaan toimeksiannosta, jos sen vastaanottamisen jälkeen ilmenee seikka, joka estää verokonsulttia suorittamasta toimeksiannon edellyttämää tehtävää asianmukaisesti ja riippumattomasti.

4. Suhteet muihin tahoihin

Verokonsultin tulee kaikissa tilanteissa toimia kunnioittaen toisten verokonsulttien työtä ja laillisia oikeuksia ja etuja sekä käyttäytyä toimessaan asiallisesti ja moitteettomasti.

Verokonsultin tulee noudattaa suhteissaan viranomaisiin kulloinkin voimassaolevia säännöksiä sekä käyttäytyä asiallisesti ja moitteettomasti heitä kohtaan.

5. Vastuu

Verokonsultti vastaa konsultointitehtäviensä asianmukaisesta hoitamisesta.

Verokonsultti ja soveltuvin osin verokonsultin työnantajayhtiö vastaa työntekijöinään olevien verokonsulttien toiminnan oikeellisuudesta voimassaolevien säädöksien mukaisesti.

Verokonsultin tai työnantajayhtiön tulee ottaa riittävä vastuuvakuutus mahdollisia konsultointi- ja neuvontatehtäviin liittyviä toimeksiantajien korvausvaatimuksia varten.

6. Tiedottaminen ja mainonta

Verokonsultti voi tiedottaa tarjoamistaan palveluista ja mainostaa niitä noudattaen voimassaolevia säännöksiä ja ilmoittelusta annettuja viranomaisten ohjeita sekä hyvää tapaa. Mainonnan ja muun tiedottamisen tulee olla totuudenmukaista ja sisällöltään sellaista, ettei asiakkaiden käsitys verokonsultoinnin sisällöstä, tarkoituksesta ja laadusta vaarannu.

7. Palkkio

Ennen toimeksiannon aloittamista asiakasta on yleensä tiedotettava yleisistä palkkioperusteista sekä mahdollisesta arvioidusta palkkion määrästä. Palkkion tulisi olla suhteutettavissa toimeksiannon vastuullisuuteen, luonteeseen, työn tärkeyteen sekä käytettyyn aikaan.

8. Luottamuksellisuus

Verokonsultin tulee käsitellä toimeksiannon suorittamiseen toimeksiantajalta saatuja toimeksiantajan liiketoimintaa koskevia ja muita tietoja luottamuksellisesti.

Verokonsultti ei saa ilmaista ulkopuolisille tahoille asioita tai tietoja, jotka on saatu toimeksiantoa suoritettaessa, ellei laki siihen velvoita tai toimeksiantaja anna siihen lupaa toimeksiannosta sovittaessa tai myöhemmin. Ulkopuolisille annetuista tiedoista on kerrottava toimeksiantajalle.

Verokonsultti ei saa käyttää edellä mainittuja tietoja omaksi edukseen tai ulkopuolisten vahingoksi.