Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020-2023 annetun lain muuttamisesta sekä peitellyn osingonjaon verotuksen laajentamista koske

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020-2023 annetun lain muuttamisesta sekä peitellyn osingonjaon verotuksen laajentamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lausunto varainsiirtoveroa koskevista ohjeluonnoksista "Varainsiirtovero arvopapereiden luovutuksessa", "Varainsiirtovero kiinteistön luovutuksessa", "Ensiasunnon varainsiirtoverovapaus" ja "Yritysmuodonmuutosten ja yritysjärjestelyjen varainsiirtoverotus

Lausunto varainsiirtoveroa koskevista ohjeluonnoksista "Varainsiirtovero arvopapereiden luovutuksessa", "Varainsiirtovero kiinteistön luovutuksessa", "Ensiasunnon varainsiirtoverovapaus" ja "Yritysmuodonmuutosten ja yritysjärjestelyjen varainsiirtoverotus"

Verohallinnon ohjeluonnos verotuksen maakohtaista raportointia koskien

Ohjeluonnos liittyy joulukuussa 2016 hyväksyttyyn Suomen siirtohinnoitteludokumentaatio-säännösten uudistukseen, johon sisältyy myös maakohtaista raportointia koskevat velvolli-suudet. Uudistus liittyy OECD:n Base erosion and profit shifting -projektin toimenpide 13:een, jonka myötä OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden dokumentointia koskeva luku V uu-distettiin täysin. Uudistuksen seurauksena Suomen siirtohinnoittelun dokumentointia kos-kevan sääntelyn on tarkoitus olla OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden päivitetyn dokumentoin-tiohjeistusten mukainen.